Chiến lược kinh doanh

Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Lạch Huyện – Hải Phòng hiện đại, đầy đủ tiện ích, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đầu tư và sản suất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Duy trì hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, đủ các kiến thức, kỹ nCăng, tiêu chuẩn để tiếp quản, ứng dụng, vận hành các công nghệ mới.

Chiến lược phát triển

Chiến lược thị trường, sản phẩm và dịch vụ

Xây dựng chiến lược quảng bá, phát triển thương hiệu, phát triển sản phẩm theo mục tiêu kinh doanh

Hoàn thiện các dịch vụ hạ tầng Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Lạch Huyện – Hải Phòng, đơn giản hóa thủ tục, quy trình đầu tư.

Xây dựng, hoàn thiện các chính sách giá phù hợp với chi phí đầu tư, chất lượng dịch vụ theo cơ chế thị trường.

Chiến lược phát triển

Chiến lược quản trị doanh nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là công tác điều hành từ xa và công tác giám sát nhằm tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính phù hợp.

Chiến lược phát triển