Dịch vụ tiện ích

Sản phẩm – Dịch vụ
dịch vụ hải quan tại chỗ

(Đường, điện chiếu sáng…)

Dịch vụ hải quan
  • Khai và nộp tờ khai hải quan: tờ khai hải quan được lập theo mẫu quy định
  • Lấy kết quả phân luồng
  • Hỗ trợ khách hàng nộp thuế: nộp ngay, ân hạn, bảo lãnh ngân hàng…
Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
dịch vụ nước sạch

Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
an ninh

Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
dịch vụ điện

Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
viễn thông

Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
xử lý nước thải

Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
thu gom rác thải

Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
hạ tầng

(Đường, điện chiếu sáng…)

Sản phẩm – Dịch vụ
Sản phẩm – Dịch vụ
phòng cháy chữa cháy

Sản phẩm – Dịch vụ