Dịch vụ tiện ích

Sản phẩm – Dịch vụ
dịch vụ hải quan tại chỗ

(Đường, điện chiếu sáng…)

Sản phẩm – Dịch vụ
dịch vụ nước sạch

Sản phẩm – Dịch vụ
an ninh

Sản phẩm – Dịch vụ
dịch vụ điện

Sản phẩm – Dịch vụ
viễn thông

Sản phẩm – Dịch vụ
xử lý nước thải

Sản phẩm – Dịch vụ
thu gom rác thải

Sản phẩm – Dịch vụ
hạ tầng

(Đường, điện chiếu sáng…)

Sản phẩm – Dịch vụ
phòng cháy chữa cháy