x

My Happy SVG
Quy mô dự án

Trách nhiệm xã hội

Thông qua việc phát triển hạ tầng các khu công nghiệp và phi thuế quan quy mô lớn, hiện đại và bền vững tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước và toàn xã hội...

Xem thêm
TRAO CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ KHU PHI THUẾ QUAN – LOGISTICS VÀ CÔNG NGHIỆP LẠCH HUYỆN