Dịch vụ tiện ích

Sản phẩm – dịch vụ
Dịch vụ hải quan tại chỗ

(Đường, điện chiếu sáng…)

Sản phẩm – dịch vụ
Dịch vụ nước sạch

Sản phẩm – dịch vụ
An Ninh

Sản phẩm – dịch vụ
dịch vụ điện

Sản phẩm – dịch vụ
viễn thông

Sản phẩm – dịch vụ
xử lí nước thải

Sản phẩm – dịch vụ
thu gom rác thải

Sản phẩm – dịch vụ
hạ tầng

(Đường, điện chiếu sáng…)

Sản phẩm – dịch vụ
phòng cháy chữa cháy